Vårt uppdrag

Satsningen på Neuronano Medicin är ett svar på den utomordentligt stora utmaning som sjukdomar i centrala nervsystemet i en åldrande befolkning utgör för samhället.

Med ett centrum för Neuronano Medicin vill Region Skåne och Lunds Universitet ytterligare förbättra samordning av tvärvetenskaplig grundforskning, klinisk forskning, klinisk verksamhet och näringslivssatsningar inom området. Detta kommer att maximera vetenskaplig kvalitet, patientnytta samt skapa förutsättningar för att tillvarata och stimulera till nya innovationer som möter de aktuella och förutsedda behoven inom nervssystemets sjukdomar. En prioriterad målsättning är att skapa en konkurrenskraftig innovations- och forskningsmiljö som ger möjligheter att från Lunds Universitet och Region Skåne gemensamt söka medel från de stora finansiärerna i Sverige och inom EU.

En styrgrupp för Neuronano Medicin har inrättats med representanter från Region Skåne, Lunds Universitet, berörd(a) förvaltning(ar) och primärvården. Till styrgruppen knyts en referensgrupp bestående av relevanta representanter från näringslivet. Centrumet är administrativt placerat på Medicon Village, Lunds Universitet.